ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ระบุ รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มุ่งแก้ปัญหาในอดีต  เร่งสร้างความปรองดองและขับเคลื่อนการปฏิรูปให้สำเร็จ &n...   (28 มี.ค. 2558)