ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ออกมาตรการกระตุ้นอุตสาหกรรมยางตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำเพื่อเพิ่มมูลค่ายางและกระตุ้นการใช้ย...   (29 ม.ค. 2558)