คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน เห็นชอบปรับราคา LPG ภาคขนส่งเพิ่ม 62 สตางค์ต่อกิโลกรัม และปรับราคา NGV เพิ่ม1บาทต่อกิโลก...   (30 ก.ย. 2557)