สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

วาทะ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ขอความร่วมมืออย่าเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่ไม่ได้เปิดเผยจากส่วนราชการ เพราะจะสร้างความเสียหาย ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ในการป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงขึ้น(1 ก.ย. 2558 )
เรื่องรัฐธรรมนูญ มีทั้งบุคคลที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ขออย่านำมาเป็นความขัดแย้ง สิ่งใดก็ตามที่ทุกคนเห็นว่าจะทำให้ประเทศสงบสุข รัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุน รัฐธรรมนูญจะผ่านหรือไม่ผ่าน รัฐบาลและ คสช. ไม่มีผลประโยชน์ได้เสีย และไม่มีการสืบทอดอำนาจ (1 ก.ย. 58)
การปรับลดระยะเวลาเรียน นักเรียนจะได้รับความรู้เหมือนเดิม โดยนำเวลาที่ปรับลดมาเพื่อให้นักเรียบเรียบรู้เพิ่มเติมช่วยสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันที่ดี ต่อการใช้ชีวิตอยู่ภายใต้สังคม ภายใต้ความเท่าเทียมกันของกฎหมาย (1 ก.ย. 58)
การศึกษาในขณะนี้ สอนไม่ถูก เพราะสอนให้คนเติมคำในช่องว่างเท่านั้น ต้องคิดเป็นกระบวนการ เอาปัญหามาวิเคราะห์ วิจัย และการสอนต้องไม่สุดโต่ง กำลังให้กระทรวงศึกษาธิการปรับแก้ทั้งหมด (31 ส.ค. 58)
การบังคมใช้กฎหมายเป็นสิ่งสำคัญ ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงกฎหมาย ไม่ว่าจนหรือรวยต้องทำเหมือนกัน (31 ส.ค. 58)
ภาคใต้มีปัญหาเรื่องการปฏิสัมพันธ์กันทำให้ปัญหาเรื่องการสร้างชุมชนเมือง การแก้ไขปัญหาต้องเริ่มจากครอบครัว ทั้งความมั่นคง สัมคมจิตวิทยา มีระบบราชการเป็นตัวเชื่อมโยง จึงต้องแก้ทั้งระบบ ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้กระบวนการยุติธรรม (31 ส.ค. 58)
ผมได้ย้ำถึงนโยบายของรัฐบาลนี้ ว่าเราจะไม่ยอมรับการทุจริตคอรัปชันโดยเด็ดขาด ข้าราชการการเมืองทุกคนนั้น จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในกรอบของกฎหมายและประพฤติตนตามประมวลจริยธรรมอย่างเคร่งครัด (29 ส.ค. 58)
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประเทศเราค่อนข้างได้เปรียบ เพราะเรามีป่าเขา พื้นที่ชายทะเล และชนบท ที่พร้อมจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ฉะนั้นต้องเร่งเพิ่มนักท่องเที่ยวตามจังหวัดต่างๆ ผมคิดว่าเราทำได้ทั้งหมด แต่ต้องมีความปลอดภัย (28 ส.ค. 58)
ผมอยากให้ทุกท่านเชื่อมั่นในพื้นฐานและศักยภาพของประเทศไทยที่ยังดีอยู่ รัฐบาลจะเร่งเข้าไปแก้ไขในจุดอ่อนต่างๆ และวางรากฐานสำหรับอนาคต ประคองเศรษฐกิจให้ผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปได้และก้าวไปได้อย่างมั่นคง (28 ส.ค. 58)
รัฐบาลดูแลแม่วัยอ่อน เดือนละ 400 บาท เราต้องพัฒนาศักยภาพของประชาชน ตั้งแต่เกิดจนตาย หลักคิดสำคัญ คือ ครอบคลุมเป้าหมาย ใช้งบประมาณอย่างประหยัด และดูแลสิทธิมนุษยชนด้วย (26 ส.ค. 58)
คนไทยรักชาติไม่ค่อยเป็นเพราะไม่รู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย วันนี้ไทยคือไทย ต้องรู้ว่าประเทศไทย คืออะไร และทำให้เขาภูมิใจ เราต้องสร้างภูมิคุ้มกัน ให้เด็กและเยาวชนไม่ให้หลงเชื่อ มีสติ รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ (26 ส.ค. 58)
การศึกษาเป็นรากฐานของทุกอย่าง ถ้าคนไม่มีคุณภาพ ประเทศก็ไม่มีทางก้าวหน้าได้ การปฏิรูปการศึกษาต้องเข้าใจระบบการศึกษา ของโลก อาเชียน และของเราเอง เพราะมีความแตกต่างกัน (26 ส.ค. 58)
เราต้องสร้างพลเมืองให้รู้สิทธิหน้าที่ พร้อมทั้งปฏิรูปการศึกษา ด้วยการสร้างให้คนมีความรู้ ความสามารถ ตรงตามความต้องการทิศทางการพัฒนาประเทศ (26 ส.ค. 58)
OUR HOME OUR COUNTRY STRONGER TOGETHER เราจะเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกันเพราะที่นี้คือ ประเทศไทยของเรา บ้านของเรา (21 ส.ค. 58)
สิ่งที่พวกเราชาวไทยทุกคนสามารถทำในตอนนี้ คือ ช่วยกันประชาสัมพันธ์เผยแพร่สิ่งที่ดีงามของประเทศเรา เพื่อเป็นกำลังใจให้คนไทยกันเอง และสร้างความเชื่อมั่นความเข้าใจกับต่างประเทศ หยุดหรือเลิกเผยแพร่ข่าว ที่ทำให้เกิดความตื่นตระหนกและสร้างความแตกแยก ในจิตใจของคนไทยด้วยกัน (21 ส.ค. 58)
การปรับ ครม. มีทั้งปรับตำแหน่ง เพื่อเอามาใหม่เข้ามาสลับหมุนเวียน ไม่ใช่เพราะความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ 1 ปีที่ผ่านมาเขาทำงานหนัก หลายคนก็สูงอายุจึงได้ให้พักผ่อนบ้าง และมาช่วยเป็นที่ปรึกษาให้กับผม (19 ส.ค. 58)กลับ

View Desktop | Mobile Site