สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
...

...

       การตั้งสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ประเภทสถานีหลัก (High Power) ททบ. ได้ดำเนินการติดตั้งติดตั้งและออกอากาศเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ มิ.ย.58 ตามแผนงานของ กสทช.

...

       การตั้งสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ประเภทสถานีเสริม (Low Power) กลุ่ม A1 จำนวนทั้งหมด 45 สถานี ซึ่ง ททบ. ได้ดำเนินการติดตั้งติดตั้งและออกอากาศเรียบร้อยแล้ว จำนวน 24 สถานี เมื่อ 1 ก.พ.59 ที่ผ่านมา

...

       จากผลการตั้งสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอลทั้งสถานีหลักและสถานีเสริม จนถึงปัจจุบัน (1 ก.พ.59) สามารถออกอากาศได้ครอบคลุมจำนวนครัวเรือนคิดเป็น 19.6 ล้านครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 85.9 ของจำนวนครัวเรือนประชากรของประเทศ

...

       ททบ. อยู่ในระหว่างดำเนินการตั้งสถานีเสริม กลุ่ม A1 ที่เหลืออีก 21 สถานี ซึ่งมีกำหนดออกอากาศในวันที่ 1 มิ.ย.59

...

       เมื่อตั้งสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล สถานีเสริม ครบ 45 สถานี ภายใน มิ.ย.59 นี้ จะสามารถออกอากาศได้ครอบคลุมจำนวนครัวเรือนคิดเป็น เป็นร้อยละ 90 ของจำนวนครัวเรือนประชากรของประเทศ

...

       ททบ. มีแผนการตั้งสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ประเภทสถานีเสริม (Low Power) กลุ่ม A2 จำนวน 33 สถานี

...

       เมื่อตั้งสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ประเภทสถานีเสริม (Low Power) กลุ่ม A2 เสร็จเรียบร้อย ภายใน ก.พ.60 จะสามารถออกอากาศได้ครอบคลุมจำนวนครัวเรือนคิดเป็น เป็นร้อยละ 92 ของจำนวนครัวเรือนประชากรของประเทศ

...

       ททบ. มีแผนการตั้งสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ประเภทสถานีเสริม (Low Power) กลุ่ม A3 จำนวน 55 สถานี

...

       เมื่อตั้งสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ประเภทสถานีเสริม (Low Power) กลุ่ม A3 เสร็จเรียบร้อย ภายใน มิ.ย.60 จะสามารถออกอากาศได้ครอบคลุมจำนวนครัวเรือนคิดเป็น เป็นร้อยละ 95 ของจำนวนครัวเรือนประชากรของประเทศ

...

...

...

       ททบ. ได้จัดชุดช่างประจำฝ่ายโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ที่ ททบ. สนามเป้า เพื่อช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวกับการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล

...

       ในพื้นที่ต่างจังหวัด ททบ. ก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ประจำสถานีในพื้นที่นั้น ออกช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวกับการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล เช่นเดียวกับในส่วนกลาง

...

...

...

...

       ททบ. ได้สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล ของ กสทช. ที่จะยุติการออกอากาศสัญญาณโทรทัศน์ระบบอนาล็อก โดยได้ออกประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่ว่าจะเป็น ท่าเรือโดยสารซีทรานเฟอรี่ เกาะสมุย, วัดพระใหญ่ เกาะสมุย, สถานีรายงานสมุย กองทัพอากาศ, สำนักงาน ปภ.เทศบาลเกาะสมุย, สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค เกาะสมุย, สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี และตามสถานที่สำคัญอื่นๆ

...

...

...

...

       ททบ. ได้เปิดโอกาสให้คณะครู นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ ได้เข้าเยี่ยมชมพร้อมศึกษาดูงานในสถานีโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ของ ททบ. ในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ คณะครู-นักศึกษา ปวช.1 และ ปวช.2 จาก วิทยาลัยการอาชีพสอง จ.แพร่ ศึกษาดูงานสถานีโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิตอล จ.แพร่, คณะครู-นักศึกษา ปวช.2 - 3, ปวส.1 จาก วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ศึกษาดูงานสถานีโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิตอล จ.ขอนแก่น, คณะครู-นักศึกษา ปวช. และ ปวส. จาก วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ศึกษาดูงานสถานีโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิตอล จ.สระแก้ว, คณะครู-นักศึกษา ปวช.1 จาก วิทยาลัยการอาชีพมุกดาหาร ศึกษาดูงานสถานีโครงข่ายโทรทัศน์ ระบบดิจิตอล จ.มุกดาหาร

...

...

...

...

       ททบ. ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ กสทช. ในเรื่องความร่วมมือในการสื่อสารเผยแพร่ควมรู้เกี่ยวกับการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 โดยมี กอญ.ททบ. และประธาน กสทช. เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลง ซึ่งจากการทำ MOU นี้ททบ. ได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ต้นแบบการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ระดับตำบล ขึ้นมา ซึ่งการดำเนินโครงการจะประกอบไปด้วย การมอบ Set Top Box พร้อมอุปกรณ์ให้กับหน่วยงานภายในตำบล การติดตั้ง Set Top Box ให้กับทีวีส่วนกลางของหน่วยงานพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และการอบรมให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่

...

...

...

...

...

       ผลจากการทำ MOU เช่นกัน ททบ. และ กสทช. ได้จัดทำโครงการ ติดตั้งเสารับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลบนอาคารสูง สำหรับพักอาศัย โดยมีการจัดงานแถลงข่าวที่โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ เมี่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ คณะกรรมการ กสทช. และ พันเอก บัณฑิต แสงอ่อน ผู้อำนวยการฝ่ายโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ททบ. ร่วมกันแถลงข่าว การดำเนินโครงการประกอบด้วย การสำรวจสถานที่ การจัดการฝึกอบเจ้าให้กับเจ้าหน้าที่ของ ททบ. และผู้ที่รับผิดชอบศูนย์เคเบิ้ลทีวีประจำอาคารสูงต่างๆ ที่จะได้รับการติดตั้ง และให้กับผู้ที่สนใจทั่วไป ในหัวข้อ การพัฒนาเทคนิคการติดตั้งเสารับสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลในอาคารสูง สำหรับพักอาศัย โดยการจัดการฝึกอบรมครั้งที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ ททบ. จากนั้น ททบ. ก็จัดชุดช่างไปดำเนินการติดตั้งในอาคารสูงต่างๆ ที่ได้สำรวจไว้จนครบ เมื่อการติดตั้งแล้วเสร็จก็เป็นการจัดเจ้าหน้าที่และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ออกประชาสัมพันธ์บริเวณอาคารที่ติดตั้งให้ผู้พักอาศัยภายในอาคารได้รับทราบถึงวิธีการรับชมสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่ติดตั้งใหม่ รวมทั้งแนะนำในเรื่องที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และหลังจากการดำเนินการติดตั้งและประชาสัมพันธ์แล้ว ก็จะมีคณะจาก กสทช. ไปตรวจสอบการติตตั้ง

...

...

       เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีการจัดการฝึกอบรมในหัวข้อ การพัฒนาเทคนิคการติดตั้ง เสารับสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลในอาคารสูง สำหรับพักอาศัย ครั้งที่ 2 ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอเนก ประสงค์ ททบ. การติดตั้งในระยะที่ 2 อยู่ในระหว่างสำรวจพื้นที่ติดตั้ง

- จะเป็นบ้านพักอาศัยของการเคหะแห่งชาติ , บ้านเอื้ออาทร และของหน่วยงานราชการที่ยังไม่ได้รับการติดตั้ง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

...

...

...

       ททบ. ได้ย้ายศูนย์รวบรวมและกระจายสัญญาณจากที่ตั้งชั่วคราวด้านล่างอาคารจอดรถ ททบ. หลังเดิม มาติดตั้งที่ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการ ททบ. ซึ่งเป็นห้องที่ได้มาตรฐาน ปลอดฝุ่น ควบคุมอุณหภูมิภายในห้องได้ ทำให้ระบบการออกอากาศสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลของ ททบ. มีความเสถียรมากขึ้น โดยแบ่งเป็นห้องเก็บอุปกรณ์ศูนย์รวบรวมและกระจายสัญญาณ และศูนย์ตรวจสอบสัญญาณ , ห้องควบคุมศูนย์รวบรวมและกระจายสัญญาณ (Head End) , ห้องศูนย์ตรวจสอบสัญญาณ (Monitoring)


กลับ

View Desktop | Mobile Site