สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

แถลงสงกรานต์ปลอดภัย + ยึดรถภัย + ยึดรถ


แถลงสงกรานต์ปลอดภัย + ยึดรถภัย + ยึดรถ

แถลงสงกรานต์ปลอดภัย + ยึดรถ
     ผ่านไปแล้ว 4 วันของการรณรงค์ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร"  ช่วงเทศกาลสงกรานต์  มีผู้เสียชีวิตแล้ว 237 ราย ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 สรุปสถิติอุบัติเหตุ ของการรณรงค์  "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร"  รวม 4 วัน คือ ระหว่างวันที่ 11 - 14  เมษายน 2562  เกิดอุบัติเหตุ 2,232  ครั้ง มีผู้เสียชีวิต   237  ราย / ได้รับบาดเจ็บ 2,322  คน โดยจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมมากที่สุด คือ  นครราชสีมา และอุดรธานี จังหวัดละ  11     ราย
         จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด  โดยปัจจับยเสี่ยงหลักที่ทำให้อัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตสูง มีสาเหตุหลักจากการขับรถเร็ว และดื่มแล้วขับ 

     พันเอกหญิง ศิรจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า มาตรการ “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ” ที่ คสช.และรัฐบาลได้ใช้ในการดูแลประชาชนในช่วงเทศกาลมาตลอดนั้น สถิติตลอด 4  วัน คือวันที่ 11-14 เมษายน  2562 ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด    113,939   คน  / เก็บรักษารถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับไว้แล้ว  3,695   คัน  แยกเป็น รถจักรยานยนต์   2,741    คัน และรถยนต์    954   คัน  อย่างไรก็ตาม การจัดงานสงกรานต์ที่ผ่านมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หลายพื้นที่มีการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย เช่น การประพรมน้ำตามเหมาะสม การแต่งกายด้วยชุดไทย รวมถึงยังมีการรณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างมีคุณค่า เนื่องจากในขณะนี้ปริมาณน้ำในหลายพื้นที่มีจำนวนน้อย จำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันรณรงค์และส่งเสริมเพื่อป้องกันการเกิดภาวะภัยแล้งในช่วงฤดูร้อนนี้ 

     ขณะที่ กรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า ศาลปิดทำการ ในวันที่ 14 เมษายน ที่ผ่านมา จึงมีสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติทั่วประเทศ จำนวนเพียง 11 คดี เป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา ส่วนยอดสะสมสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมประพฤติในช่วง 4 วัน คือระหว่างวันที่ 11-14 เมษายน 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 4,067 คดี 
โดยจำแนกเป็น

  • คดีขับรถขณะเมาสุรา  3,908 คดี
  • คดีขับเสพ   150 คดี
  • คดีขับรถประมาท  9 คดี

ส่วนจังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสะสมสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่

  1. มหาสารคาม
  2. กรุงเทพมหานคร
  3. นครพนม

15 เม.ย. 2562

ที่มาของข่าว ททบ.5

กลับ

View Desktop | Mobile Site