สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

สวทช.พัฒนานักออกแบบรุ่นใหม่


สวทช.พัฒนานักออกแบบรุ่นใหม่

สวทช. ผลักดันสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมการออกแบบวงจรรวม เพื่อยกระดับสู่อุตสาหกรรมระดับต้นน้ำ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการออกแบบวงจร อีกทั้งยังเป็นเวทีพัฒนานักออกแบบรุ่นใหม่ และสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมการออกแบบวงจรรวมของประเทศไทย โดยนางนิภาพรรณ กลั่นเงิน หัวหน้าโครงการพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมการออกแบบวงจร ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เนคเทค - สวทช. เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นเสาหลักสำคัญในภาคการส่งออกของประเทศไทย ที่ปัจจุบันมีมูลค่าถึงร้อยละ 24 ของรายได้การส่งออกของประเทศ แต่อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่ยังจัดเป็นอุตสาหกรรมปลายน้ำซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มได้ต่ำ ทั้งนี้การระดมความเห็นในวันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่ระดับต้นน้ำในยุค Thailand 4.0 


14 มี.ค. 2562

ที่มาของข่าว ททบ.5

กลับ

View Desktop | Mobile Site