TV5HD1 ช่อง 1 | ททบ.

ติดต่อเรา


สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
210 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร.02-2388555
Fax.02-6150274
Email: webadmin@tv5.co.th

ประวัติความเป็นมา


เกริ่นกล่าวเล่าความ
หลายครั้งที่สังคมไทยมีการเปลี่ยนเแปลงที่ส่งผลต่อประชาชนโดยรวม ในแวดวงสื่อสารมวลชนก็เช่นเดียวกันปรากฏการณ์สำคัญที่ถือเป็นก้าวแรกของวงการโทรทัศน์ไทย คือการเปิดสำนักงานและที่ทำการสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4 ในรูปของบริษัท่ไทยโทรทัศน์ จำกัด เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2498 โดยมี ฯพณฯ จอมพล แปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เป็นประธานในพิธีเปิด ด้วยเครื่องส่งโทรทัศน์ที่มีกำลังออกอากาศ 10 กิโลวัตต์ สัญญาณ 525 เส้น ภาพขาวดำ นับเป็นสถานีโทรทัศน์แห่งแรกไม่เฉพาะสำหรับประเทศไทย แต่เป็นสถานีแรกในเอเชียอาคเนย์ เมื่อมีการออกอากาศรายการต่างๆ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ไประยะหนึ่งทำให้เกิดความนิยม แพร่ขยายไปอย่างรวดเร็วในหมู่ประชาชน ด้วยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้น จึงได้ดำริให้มีการก่อตั้งกิจการวิทยุโทรทัศน์ของกองทัพบกขึ้น ภายใต้ความมุ่งหมายแรกเริ่ม 3 ประการ คือ 1. เพื่อประโยชน์ในการฝึกศึกษาของเจ้าหน้าที่ทหาร ให้มีความรู้ ความชำนาญ สามารถติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการด้านวิทยุโทรทัศน์ได้ 2. เพื่อบริการความรู้ และความบันเทิงให้แก่ทหารและประชาชน 3. เพื่อเป็ยสื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกิจการทหารของชาติกับประชาชน จากจุดเริ่มต้น จวบจนปัจจุบัน เป็นเวลากึ่งศตวรรษที่กิจการวิทยุโทรทัศน์ของกองทัพบกยืนหยัดคู่สังคมไทยมาเนิ่นนาน ในนาม “สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5)” ROYAL THAI ARMY RADIO AND TELEVISION (CHANNEL 5) ซึ่งกว่าจะมาถึงวันนี้ ททบ.5 ได้ถือกำเนิด เติบโต ด้วยความตั้งใจ และร่วมแรงจากหลายภาคส่วนในสังคม อันเป็นมิตรภาพที่ควรค่าแห่งการบันทึกไว้ มิใช่เพียงเพื่อความทรงจำ แต่คือความภาคภูมิใจตราบกาลนาน ดังเรื่องราวอันควรค่าจารึกไว้ต่อไปนี้…ก่อนกำเนิด

ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชนต์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก ลงนามในคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 107 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2500 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจการวิทยุโทรทัศน์ของกองทัพบก ประกอบด้วย พล.อ.ไสว ไสวแสนยากร เป็นประธานกรรมการ พ.อ.การุณ เก่งระดมยิง เป็นเลขานุการ มีหน้าที่วางโครงการจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ของกองทัพบก กับวางแผนอำนวยการ และควบคุมการดำเนินงานทั้งปวงเกี่ยวกับกิจการด้านวิทยุโทรทัศน์ และมีอำนาจแต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นปฎิบัติงาน เพื่อให้การบริหารงานได้ผลตามความมุ่งหมายของทางราชการ ต่อมาในวันที่ 24 มิถุนายน 2500 เป็นวันที่เริ่มวางศิลาฤกษ์อาคารสถานีโทรทัศน์ในบริเวณกองพลทหารม้า ถนนพหลโยธิน สนามเป้า พญาไท กรุงเทพมหานคร โดยกองทัพบกให้ยืมเงินในการก่อสร้าง และจัดหาอุปกรณ์ จำนวน 10,101,212 บาท

ก่อสร้าง (พ.ศ. 2501 – พ.ศ. 2510) ด้วยปฐมฤกษ์ ณ วันที่ 25 มกราคม 2501 สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศครั้งแรกจากอาคารสวนอัมพร ในระบบ F.C.C. (Federal Communication Committee) สัญญาณ 525 เส้น ภาพขาวดำ ใช้ชื่อสถานีว่า “สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7″ กำลังออกอากาศของเครื่องส่ง 5 กิโลวัตต์ และเพิ่ม 12 เท่า ที่สายอากาศบนเสาสูง 300 ฟุตเป็นกำลังออกอากาศ 60 กิโลวัตต์ ชื่อสากลของสถานี “HSATV” และชื่อย่อว่า “ททบ.” สถานีโทรทัศน์แห่งที่สองในประเทศไทยครั้งเมื่ออาคารสถานีฯ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงได้เริ่มออกอากาศครั้งแรกทุกวันพุธแล้วเพิ่มเป็นสัปดาห์ละ 3 วัน ในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ รายการส่วนใหญ่เป็นภาพยนตร์ต่างประเทศและสารคดี โดยมีเหตุการณ์สำคัญ คือ

  • ขยายรัศมีการส่งสัญญาณ ด้วยเครื่องถ่ายทอดสัญญาณ “ทรานสเลเตอร์” ที่เขาวงพระจันทร์ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เพื่อถ่ายทอด “การฝึกธระรัชต์” ให้ประชาชนได้เห็นการฝึกของทหารในยามปกติ และริเริ่มการจัดรายการภาคกลางวัน (พ.ศ. 2506)
  • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสถานีโทรทัศน์กองทัพบก เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2508 เพื่อทอดพระเนตรกิจการของสถานีฯ และในปีนั้นได้มีการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง F.M.94.0 เมกะเฮิรตซ์ ถ่ายทอดเสียงภาษาอังกฤษ จากฟิล์มภาพยนตร์ที่ออกอากาศทาง ททบ.สร้างรากฐาน (พ.ศ. 2511 – พ.ศ. 2520) เกิดการก่อตั้งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2511 เพื่ออำนวยการปฎิบัติงานของสถานีโทรทัศน์ทุกช่องในประเทศไทย และเริ่มโครงการถ่ายทอดสัญญาณจากสถานีส่งสนามเป้าไปยัง จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดนครราชสีมา โดยระบบไมโครเวฟ แทนเครื่องสเลเตอร์ (พ.ศ. 2515) ในปีพ.ศ. 2517 ได้มีการเปลี่ยนชื่อจากสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 เป็น “สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5″

นอกจากนี้ยังปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องส่งโทรทัศน์จากระบบ 525 เส้น ขาวดำ ช่อง 7 เป็นระบบ 625 เส้น ช่อง 5 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2517 ในอีกเพียง 2 เดือนต่อมา ได้ถ่ายทอดพิธีสวนสนามหน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ออกอากาศเป็นภาพสีในระบบ PAL (Phase Alternation Line) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2517สู่ยุควิวัฒนาการ (พ.ศ. 2521 – พ.ศ. 2530) ททบ. 5 ใช้บริการดาวเทียมปาลาป้า (PALAPA) ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 พร้อมกับเริ่มก่อสร้างสถานีถ่ายทอดสัญญาณผ่านดาวเทียมเพิ่มขึ้นทั่วประเทศและมีการเปิดสถานีถ่ายทอดในภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคใต้ที่จังหวัดสงขลา และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดอุบลราชธานีขยายงานกว้างไกล (พ.ศ. 2531 – พ.ศ. 2540) นอกจากจะขยายสถานีเครือข่ายให้ครอบคลุมเพิ่มขึ้นอีกในจังหวัดระนอง ตรัง ตราด นครศรีธรรมราช น่าน ชุมพร พิษณุโลก ขอนแก่น ระยอง สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต เชียงราย บุรีรัมย์ สกลนคร หนองคาย นราธิวาส ยะลาแล้ว ททบ.5 ได้เป็นผู้นำริเริ่มในวงการสื่อโทรทัศน์อีกหลายประการ ได้แก่

  • เข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ต ทีวี ชื่อเว็บไซต์ www.tv5.co.th (พ.ศ.  2538)
  • เป็นสถานีแรกที่ออกอากาศ ตลอด 24 ชั่วโมง (วันที่ 1 มกราคม 2540)
  • ใช้ระบบดิจิตอลในการผลิตและควบคุมการออกอากาศ (พ.ศ. 2539)
  • นำเฮลิคอปเตอร์ติดกล้องและรถถ่ายทอดข่างผ่านดาวเทียมเคลื่อนที่ Digital Satellite News Gathering ( D-SNG) มาเป็นเครื่องมือเข้าถึงในการถ่ายทอดสด รายงานข่าว และสถานการณ์เร่งด่วนในทุกจุดของประเทศ ทำเสนอต่อผู้ชมได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์เป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (พ.ศ.2538)

ก้าวต่อไปสู่สากล (พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2550) เมื่อประเทศไทยประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ททบ.5 เป็นองค์กรหนึ่งที่ต้องปรับตัวให้ดำรงอยู่ แต่ท่ามกลางวิกฤตดังกล่าว กลับเป็นโอกาสให้ ททบ.5 แสดงศักยภาพซึ่งปรากฏอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

  • ออกอากาศสัญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมระบบดิจิตอล สู่คนไทยทั่วโลกตามโครงการ Thai TV Global Network (TGN) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2541 เป็นต้นมา ปัจจุบันสามารถรับชมได้ในกว่า 170 ประเทศทั่วโลก
  • การก่อสร้างอากคารที่ทำการและสถานีโทรทัศน์หลัก แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2541 ต้อนรับในวาระครบรอบ 40 ปี ททบ. 5 นับเป็นอาคารที่รวมส่วนบริหาร ส่วนปฎิบัติการ และส่วนสนับสนุน ไว้ในสถานที่เดียวกัน มีห้องส่งโทรทัศน์ที่ทันสมัยถึง 4 ห้อง
  • ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.)ในการถ่ายทอดพระราชพิธีฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี 9 มิถุนายน 2549 และในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
  • เริ่มการก่อสร้างอาคารสำนักงานเพิ่มเติมและอาคารจอดรถ มูลค่า 50 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2550 และจะเสร็จในปี พ.ศ.2551

นำคุณค่าสู่สังคมไทย (พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2560) ททบ.ได้ปรับปรุงแก้ไขและเปลี่ยนชื่ออัตราโครงสร้าง ททบ. จากเดิม อฉก.ททบ. พ.ศ.2549 โดยมีการจัดจำนวน 12 หน่วยงาน (1 ส่วนบริหาร 11 นขต.ททบ.) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 เป็นอัตราโครงสร้าง ททบ. พ.ศ. 2550 โดยมีการจัดจำนวน 15 หน่วยงาน (1 ส่วนบริหาร 14 นขต.ททบ.) ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2550 ในเวลาต่อมา อัตราโครงสร้าง ททบ. พ.ศ.2550 ได้ถูกปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างครั้งที่ 1 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2550 โดยปรับเพิ่ม นขต.ททบ. จากเดิม 15 หน่วยงานเป็น 16 หน่วยงาน (1 ส่วนบริหาร 15 นขต.ททบ.)และย้าย วส.ททบ. จากเดิมอยู่ส่วนปฏิบัติการไปอยู่ส่วนเทคนิค รวมทั้งปรับเพิ่มศูนย์ข่าวภูมิภาค จว.นม. และศูนย์ข่าวภูมิภาค จว.พล.