ดิจิตอลทีวี ภาคพื้นดิน คือ (What is terrestrial Digital TV?)

 
    กิจการโทรทัศน์มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างสูงมาก   เนื่องจากเป็น รากฐานที่สําคัญของระบอบประชาธิปไตย  มีอิทธิพลอย่างสูงต่อความคิด พฤติกรรม รวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชน   เพราะการที่ประชาชนสามารถรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย   จะทําให้มีโอกาสในการพัฒนาความคิด  ความเป็นอยู่และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

 

     กิจการโทรทัศน์ของประเทศไทยเริ่มขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2498 ในระบบโทรทัศน์ขาวดำและได้ปรับเปลี่ยนเป็นระบบโทรทัศน์สีในปี 2510 และได้ขยายโครงข่ายครอบคลุมทั่วทั้งประเทศในเวลาต่อมา  กิจการโทรทัศน์โดยเฉพาะระบบภาคพื้นดินถือเป็นบริการขั้นพื้นฐานที่มีความหลากหลายและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้  ปัจจุบันระบบการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ของประเทศไทยยังคงใช้ระบบอนาล็อก   ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ทรัพยากรคลื่นความถี่วิทยุซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างไม่มีประสิทธิภาพ   ทําให้มีข้อจํากัดในการเพิ่มจํานวนช่องรายการและคุณภาพการให้บริการ

 

      การพัฒนาเทคโนโลยีโทรทัศน์ระบบ Digital ถือได้ว่าเป็นวิวัฒนาการของกิจการโทรทัศน์ครั้งสําคัญ  เพราะเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรคลื่นความถี่วิทยุให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอีกหลายเท่าตัวด้วยขนาดคลื่นความถี่วิทยุที่เท่ากัน  โทรทัศน์ระบบอนาล็อกสามารถส่งช่องรายการได้เพียงช่องเดียว แต่เมื่อใช้เทคโนโลยีระบบ Digital จะสามารถออกอากาศได้มากถึง 8-25 ช่องรายการด้วยคุณภาพที่ดีกว่าเดิม  สามารถรองรับการให้บริการมัลติมีเดียใหม่ๆ   และยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศ   เนื่องจากระบบส่งสัญญาณและเครื่องรับโทรทัศน์ระบบ Digital จะประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่าระบบอนาล็อกหลายเท่าตัว   นอกจากนี้ยังสามารถใช้ทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายการส่งสัญญาณร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
     ในส่วนของประชาชนจะได้รับโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการที่มีความหลากหลายจากผลของจํานวนช่องรายการที่เพิ่มขึ้น   ด้วยคุณภาพที่ดีกว่าเดิม  อันจะนํามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และเศรษฐกิจของประเทศโดยตรง
-----------------------------