สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ความเป็นมา
รายการโทรทัศน์ในปัจจุบัน มีการพัฒนาในการนำเสนอ Content ต่างๆ ที่มีความหลากหลาย โดยมีความมุ่งหวัง ตลอดจนวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน แต่ส่วนใหญ่ยังคงจะนำเสนอสาระ ความบันเทิงสู่ผู้ชม ในปัจจุบัน การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ชมและรายการ ซึ่งมีความสำคัญ ทั้งการส่ง SMS การ Phone in เข้ามาในรายการและการตอบคำถาม ร่วมสนุกในรายการ เป็นต้น ตลอดจนการมีส่วนร่วมต่างๆ สามารถทำให้เกิดการเป็นผู้ชม (Fan) ของรายการที่ติดตามตลอดไปได้
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้ชมมีโอกาสมีส่วนร่วมกับรายการได้มากยิ่งขึ้น
2 เพื่อให้ผู้ชมที่สนใจในการเป็นผู้สื่อข่าว ตลอดจนนักศึกษาที่สนใจได้มีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถในการผลิตงาน
3 เพื่อเป็นการเพิ่มฐานผู้ชมในการรับชมรายการ
4 เพื่อเป็นการเสริมสร้าง และส่งเสริมคนดีให้เกิดขึ้น ผู้ชมรายการ และประชาชนทั่วไป ตลอดจน กำลังพลจะรู้สึกรักในอาชีพทหารมากขึ้น
5 กระตุ้นให้ประชาชนและครอบครัว สนใจในภารกิจทหารไทย
คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
นิสิต นักศึกษา สถานศึกษา ครอบครัวกำลังพลทหาร และประชาชนทั่วไป
โจทย์การแข่งขัน
สื่อความหมายถึง เป็นคลิปที่ผู้ส่ง รู้สึกว่าเป็นคลิปที่ตนเองรู้สึกรัก และมีเรื่องราวดีๆ ที่ให้แก่กัน ทั้งคนในสังคมที่มีต่อทหาร คุณงามความดี การน่ายกย่องในอาชีพทหาร ความหมายของคำว่า ที่ รัก มิได้ สื่อถึงความหมายในภาษา ถึงคำว่า ผู้เป็นที่รัก แต่เป็นการบอกว่า คลิปที่ส่งมาเป็นคลิปที่ผู้ส่งเกิดความรู้สึกดี หรือ รัก คลิปนี้ จึงอยากให้ผู้ชมได้รับรู้ และรักคลิปดังกล่าวด้วย
กฎและกติกา
1 คลิปวีดีโอต้องมีความยาว ไม่เกิน 3 นาที พร้อมทั้งข้อความบรรยายเกี่ยวกับคลิปวีดีโอ ความยาวไม่เกิน ๑๐๐ คำ โดยไม่จำกัดรูปแบบในการนำเสนอ เทคนิคการถ่ายทำ เทคนิคการผลิตและตัดต่อ
2 เผยแพร่ผลงานผ่านช่องทาง Facebook ของตนเอง โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ พร้อมใส่ #smartsoldierstv5hd1 และ #tv5hd1
3 Copy link จากโพสต์ที่เผยแพร่ผลงาน และกรอกลงในแบบฟอร์มการสมัครของโครงการ
วิธีการสมัคร
ส่งข้อมูลรายละเอียดได้ที่ ลิงค์
ระยะเวลาในการสมัครและส่งผลงาน
1 สามารถสมัครและส่งผลงานเข้าร่วม ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ตุลาคม ๒๕๖๓ ผ่านแบบฟอร์มสำหรับสมัครเข้าร่วมโครงการเท่านั้น
2 ประกาศผลและออกอากาศคลิปที่ได้รับการคัดเลือกในช่วงรายการ Smart Soldiers ทาง ททบ. ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑๗๐๐ (เริ่ม ตุลาคม ๒๕๖๒ จนถึง ตุลาคม ๒๕๖๓ รวม ๕๖ สัปดาห์)
รางวัลการประกวด
1 รางวัลชนะเลิศในแต่ละสัปดาห์(๕๖ สัปดาห์) สัปดาห์ละ ๑ รางวัล รางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท รวมจำนวน ๑๑๒,๐๐๐ บาท
2 รางวัลชนะเลิศประจำไตรมาส(ห้วงละ ๓ เดือน รวม ๔ ไตรมาส) รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท รวมจำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท
ข้อตกลงและเงื่อนไขในการประกวด
1 เนื้อหาในการนำเสนอจะต้องสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด
2 ผู้จัดการประกวดเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งจะเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินผลงานแต่ละประเภท การแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดในครั้งนี้เป็นอำนาจแต่เพียง ผู้เดียวของผู้จัดการประกวดคณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินผลงาน
3 ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่ผิดกฎหมาย ก้าวล่วงในเรื่องสิทธิส่วนบุคคล และขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม ผู้เข้าประกวดรับรองผลงานที่ส่งเข้าประกวดนั้นถูกต้องตามกฎหมายและไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม
4 ผู้ส่งผลงานรับรองว่าผลงานของตนไม่ไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ถ้าเกิดความเสียหายจากการละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายนั้นแต่เพียงผู้เดียว
5 ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการจะเรียกรางวัลที่ได้รับไปแล้วกลับคืนหรือตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล ถ้าพบว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่ง ผลงานชิ้นดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณา แม้ว่าจะได้รับการพิจารณาได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว หากมีการท้วงติงถึงการทำผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่งของผลงานที่ได้รับรางวัลไปแล้ว และสามารถพิสูจน์ได้ว่าทำผิดกติกาการประกวดสามารถยกเลิก และเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งผู้เข้าแข่งขันจะต้องคืนรางวัลภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ประกาศผลการตัดสิน
6 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยเผยแพร่ในที่สาธารณะ นำไปใช้เพื่อเชิงพาณิชย์ หรือได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน
7 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกผลงาน ผู้จัดมีสิทธิ์คัดเลือกนำไปแสดงที่ต่างๆ และพิมพ์เผยแพร่ โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่เจ้าของผลงาน
8 ผู้ผลิตสื่อสำหรับโครงการนี้ ยินยอมมอบลิขสิทธิ์ในสื่อที่ตนเองเป็นผู้ผลิตให้แก่ ททบ.5 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์
ติดต่อสอบถาม
คุณรัตน์มณี กังวาลไกล (โทรศัพท์ 02-238-8555 ต่อ 30282)

View Desktop | Mobile Site