พระราชประวัติ : พระราชกรณียกิจ : พระราชดำริ : เพลงผู้หญิงของแผนดิน : ลงนามถวายพระพร

 

พระราชกรณียกิจ
พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา
พระราชินี สนพระราชหฤทัยในด้านการศึกษา และทรงยึดมั่นในคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า "ปัญญาทำให้มนุษย์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์" สติปัญญาเกิดขึ้นได้ด้วยการศึกษาหาความรู้
 
พระราชกรณียกิจ ด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์
ได้ทรงเลือกสรรประสบผู้ที่สมควรแก่การสนองพระยุคลบาทร่วมทุกข์ แบ่งเบาพระราชภาระในภายภาคหน้า
 
พระราชดำริเกี่ยว กับการอนุรักษ์เต่าทะเล
พระราชินี ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยห่วงใยที่เต่าทะเล ทรงตระหนักว่าทรัพยากรธรรมชาติ ทางทะเลของไทยนับวันมีแต่จะ ลดน้อยลง
 
พระราชินี กับ กำเนิดโครงการศิลปาชิพ
ทรงริเริ่มโครงการหัตถกรรม เพื่อช่วยเหลือราษฎร เป็นครั้งแรกที่หมู่บ้านเขาเต่า
 
พระราชกรณียกิจด้านศาสนา
พระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพุทธมามะกะ และเป็นอัครศาสนูปถัมภก ประชาชนมีสิทธิและเสรี ในการนับถือศาสนา ตามที่ตนเชื่อ และศรัทธา
 
พระราชภารกิจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
พล.อ.ณพล บุญทับ ข้าราชการบริพาร ที่รับใช้เบื้องพระยุคลบาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
 
พระราชินี ทรงผ้าไทยเสด็จฯ ไปทั่วหล้า
พระราชินี ทรงสนพระราชหฤทัย ในผ้าซิ่นที่ชาวบ้านนุ่งอยู่ ครั้งทรงเสด็จไปเยี่ยมราษฎร