จำนวนผู้ลงนามทั้งสิ้น 91 คน    
คณะผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์ กองทัพบก
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
พล.ท.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก
ประธานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
พล.ท.มังกร โกสินทรเสนีย์ รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก
ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
พล.ท.กิจพันธ์ ธัญชวนิช รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
พล.ท.ไกรสร ศรีสุข รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
พล.อ.มาลัย คิ้วเที่ยง ประธานที่ปรึกษาสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก
คำลงนามถวายพระพร ผู้ร่วมลงนามถวายพระพร วันที่บันทึก
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นาย ภัคนัย กาญจนากร 22 พ.ย. 2557 เวลา 18:39
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
น.ส.ลดารัตน์ หมื่นงาม และครอบครัว 22 พ.ย. 2557 เวลา 11:12
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
จ.ส.อ.วรัตน์ สัมฤทธิ์ 21 พ.ย. 2557 เวลา 16:24
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
น.ส.พิลาสลักษณ์ สรรประดิษฐ์ 21 พ.ย. 2557 เวลา 16:23
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
น.ส.เดือนฉาย แท่งทอง 21 พ.ย. 2557 เวลา 16:22
ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ส.ท.ปิยเดช พงษกร 21 พ.ย. 2557 เวลา 16:21
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
น.ส.สุมาลา โอทอง 21 พ.ย. 2557 เวลา 16:20
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นางศศิ นันทขว้าง 21 พ.ย. 2557 เวลา 16:18
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ส.ท.หญิงกัญจน์ณัฏฐ์ ชื่นตระกูล 21 พ.ย. 2557 เวลา 16:16
ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
พ.อ.หญิงดวงกมล เทวพิทักษ์ 21 พ.ย. 2557 เวลา 16:15
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
น.ส.พีรวรรณ หินทอง 21 พ.ย. 2557 เวลา 16:14
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นาง อัญชลี รับแสง 21 พ.ย. 2557 เวลา 16:13
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
น.ส.ชนัดดา เรืองฤทธิ์ 21 พ.ย. 2557 เวลา 16:13
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นาย พงษ์ศักดิ์ รับแสง 21 พ.ย. 2557 เวลา 16:13
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ร.ต.อรัญ ขุนดี 21 พ.ย. 2557 เวลา 16:12
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นางสาว ณัฐสุดา รับแสง 21 พ.ย. 2557 เวลา 16:12
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นางสาว ปิ่นนุช รุจาคม 21 พ.ย. 2557 เวลา 16:11
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นายปิยเทพ ศรีชลาชัย 21 พ.ย. 2557 เวลา 16:08
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ฝ่ายเลขานุการ ททบ.๕ 21 พ.ย. 2557 เวลา 16:07
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นางเปรมใจ คงคราญ 21 พ.ย. 2557 เวลา 16:03
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ครอบครัว ชุณหศิริรักษ์ 21 พ.ย. 2557 เวลา 15:13
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นางสาวสุชัญญา แก้วอำไพ 21 พ.ย. 2557 เวลา 15:12
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นายนพวัฒน์ ชุณหศิริรักษ์ 21 พ.ย. 2557 เวลา 15:11
ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นางสาวพิมพ์พร ชุณหศิริรักษ์ 21 พ.ย. 2557 เวลา 15:09
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นางสาวณัฐณิชา ชุณหศิริรักษ์ 21 พ.ย. 2557 เวลา 15:08
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นางสาวอภิชญา ชุณหศิริรักษ์ 21 พ.ย. 2557 เวลา 15:07
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นายกฤษฎา ชุณหศิริรักษ์ 21 พ.ย. 2557 เวลา 15:05
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นายสุภขเณศร์ ชุณหศิริรักษ์ 21 พ.ย. 2557 เวลา 15:04
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นายศุภวัช ชุณหศิริรักษ์ 21 พ.ย. 2557 เวลา 15:03
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นายศุสวัช ชุณหศิริรักษ์ 21 พ.ย. 2557 เวลา 15:01
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ศักดิ์สิทธิ์ คาวีวงษ์และครอบครัว 21 พ.ย. 2557 เวลา 14:53
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ร.๓๑ พัน.๒ รอ. 21 พ.ย. 2557 เวลา 14:28
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
น.ส.วีรดา ชื่นชวนสังคม 20 พ.ย. 2557 เวลา 11:08
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
จันทร์ จิตจำนงค์ และครอบครัว 18 พ.ย. 2557 เวลา 20:15
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
อรุณ ชัยโชติ และครอบครัว 18 พ.ย. 2557 เวลา 20:14
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
อมร จรจัด และครอบครัว 18 พ.ย. 2557 เวลา 20:13
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
เชิดชาย ชัยโชติ และครอบครัว 18 พ.ย. 2557 เวลา 20:13
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
เมทนี มัสสะอิ๊ด 18 พ.ย. 2557 เวลา 20:12
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ด.ญ.ฐิตา สามิลา 18 พ.ย. 2557 เวลา 20:11
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ชัยชาญ ชัยโชติ 18 พ.ย. 2557 เวลา 20:11
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
Punika Shoosri 18 พ.ย. 2557 เวลา 20:10
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
Pawarisa Shoosri 18 พ.ย. 2557 เวลา 20:10
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
chintana boriwer 18 พ.ย. 2557 เวลา 20:09
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
col.Arnupab Choontanom 18 พ.ย. 2557 เวลา 16:45
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
พ.อ.ถวัลย์. สิริวัฒน์ 18 พ.ย. 2557 เวลา 16:38
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ร.31 พัน.2 รอ. 17 พ.ย. 2557 เวลา 14:17
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ส.อ.พีะรสิทธิ์ พานทอง และครอบครัว 17 พ.ย. 2557 เวลา 08:55
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นาย ปิติภัทร อินทราวุธ และ ครอบครัว 15 พ.ย. 2557 เวลา 23:43
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นายนพพร ชื่นพันธ์ และครอบครัว 14 พ.ย. 2557 เวลา 16:26
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
พันเอก ปิยะมิตร พลเยี่ยม และครอบครัว 13 พ.ย. 2557 เวลา 18:41
1 2 ต่อไป ท้ายสุด