กองทัพบกขอเชิญประชาชนร่วมทอดกฐินสามัคคีกองทัพบก ณ วัดวชิรธรรมราม อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ พ.ย. ๕๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. โดยมี ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีฯ


ผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคได้โดย การโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการ ชื่อ "กฐิน ทบ. วัดชิรธรรมราม" บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๐๗๗-๒-๒๗๘๓๒-๑ พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินให้ กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก ทราบด้วย โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๒๔๑๒, ๐-๒๒๙๗-๗๔๓๑ โทรสาร ทบ. ๙๗๔๓๑