รายนามผู้ร่วมบริจาค “หัวใจไทยส่งไปเนปาล”
รัฐบาลและสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล
โดยบริจาคผ่านบัญชี ของสำนักนายกรัฐมนตรี บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล ชื่อ “หัวใจไทยส่งไปเนปาล”
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 067-0-10330-6 หรือติดตามข้อมูลที่ www.tv5.co.th โทร.0-2282-1818, 0-2280-7690, 0-2281-4130
สำหรับสิ่งของบริจาค สามารถติดต่อมอบของได้ที่ สำนักปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี คุณอุไรวรรณฯ โทร.09-8258-3227

การรับบริจาคเงินหรือสิ่งของ หากผู้บริจาคมีความประสงค์จะขอใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปใช้ลดหย่อนภาษีประจำปี ให้แจ้ง
ผู้บริจาคส่งเอกสารพร้อมที่อยู่ของผู้บริจาคให้กับกองคลังสำนักปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี
ทางโทรสารหมายเลข 0-2282-5296 เพื่อจัดทำใบเสร็จส่งให้กับผู้บริจาค ดังนี้.
*** การบริจาคเงินให้ส่งหลักฐานการนำฝากเงินเข้าบัญชีที่รับบริจาค***
***การรับบริจาคสิ่งของให้จัดทำเอกสารรายการสิ่งของบริจาคพร้อมประเมินมูลค่าตามราคาที่เป็นปัจจุบัน***