บรรยากาศพิธีการมอบรางวัล

ผู้แทนจากฝ่ายต่างเข้าร่วมพิธี

ผอ.ทส.ททบ.กล่าวรายงาน

ผอ.ทส.ททบ.กล่าวรายงาน

น้องๆผู้เข้ารับรางวัล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ประกาศผลกิจกรรมการประกวดภาพวาดระบายสี "พ่อของฉัน"

ประเภทสีไม้ ระดับประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ

ชื่อภาพ "ผู้ชายที่ดีที่สุดในโลกของฉัน"

เด็กหญิง วิกาวี รัตตมณี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนดรุโณทัย จังหวัดตรัง

-----------------------------

 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

ชื่อภาพ "พ่อของฉันและพ่อของแผ่นดิน"

เด็กหญิง รัตนาภรณ์ เทียมทัด

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา

---------------------------

 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

ชื่อภาพ "พอเพียงตามพ่อ"

เด็กหญิง ปณิชา เกียรติจิรกุล

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนวารีเชียงใหม่

---------------------------------

 

รางวัลชมเชย

ชื่อภาพ "กิจกรรมดีๆกับพ่อ"

เด็กชาย ธิติวัฒน์ แซ่ไหล

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสิบสองวิทยา

----------------------------------------

 

 

 

ประเภทสีน้ำ ระดับมัธยมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ

ชื่อภาพ "พ่อของฉัน"

เด็กหญิง ธันยพร สุขโต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์

---------------------------------------

 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

ชื่อภาพ "ในหลวงในดวงใจ"

เด็กชาย อนาวิล สุขสา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) นครราชสีมา

---------------------------------------

 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

ชื่อภาพ "พ่อของฉันพ่อของแผ่นดิน"

นางสาว ชนินาถ เชื้อหอม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพฯ

-------------------------------------

 

 

รางวัลชมเชย

ชื่อภาพ "สายธารของพ่อ"

นางสาว อินทิรา อุดม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

-----------------------------------

 

รางวัลขวัญใจเฟสบุ๊ค

ระดับประถมศึกษา

ชื่อภาพ "ตามรอยพ่อด้วยพอเพียง"

เด็กหญิง ธชพร พรหมสีดา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ จังหวัดชลบุรี

-----------------------------------------------

 

 

ระดับมัธยมศึกษา

ชื่อภาพ "เงาแห่งความพอเพียง"

เด็กหญิง ณัฐนิชา พนาพิทักษกุล์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบูรณะศึกษา กรุงเทพฯ

----------------------------------------------

 

***สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล ทางทีมงานจะมีการแจ้งกำหนดการรับรางวัลให้ทราบอีกครั้ง***